GENOPSLAG Kordegn med ledelsesfunktion - søges til Houlkær Kirke

Har du øje for mennesker, erfaring indenfor økonomi og lyst til kirkeliv?

En stilling som kordegn ved Houlkær Kirke, Houlkær Sogn er ledig pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.


Som kordegn ved Houlkær Kirke træder du ind i et værdibaseret arbejdsfællesskab, hvor vores forventning
er, at du er en medlevende del af kirkens liv. Det betyder også, at du går ind i arbejdet med et fleksibelt syn
på alle opgaver, der skal løses i dagligdagen.


Du har som kordegn i dagligdagen ansvaret for et velkoordineret samarbejde i personalegruppen og
fungerer som bindeled mellem menighedsrådet og øvrige ansatte.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og indeholder følgende opgaver:

 

• Bogholderi, budgettering og økonomistyring
• Betjening af kirkekontor
• Være den tilstedeværende daglige leder for kirkens medarbejdere
• Sekretæropgaver for præster og menighedsråd
• Kommunikationsopgaver
• Personregistrering
• Div. administrative koordineringsopgaver
• Kontakt til eksterne myndigheder
• Deltagelse i provstiets afløserordning for kordegne i Viborg by
• Afløse som kirketjener i kirken op til 4 weekender om året

 

Se stillingsbeskrivelse her.


Houlkær Sogn har 5.107 indbyggere, 6 ansatte og 18 honorarlønnede korsangere. Sognet er kendetegnet
ved et højt aktivitetsniveau.


Vores forventninger til dig:


• Kordegneuddannelse en fordel.
• Lyst og vilje til at tage relevante kurser
• Praktisk erfaring med økonomi og bogholderi
• Gode IT-kompetencer og kommunikationsevner
• Evne og interesse for ledelse og det gode samarbejde


Du bliver en del af et godt og tæt kollegialt samarbejde med et dejligt arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper
hinanden med smil og grin. Derudover vil du møde en varm og engageret menighed. Houlkær kirke har
mange aktiviteter med et stort og levende fællesskab.


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de
aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.


Ansættelse sker ved Houlkær Sogns Menighedsråd beliggende Odshøjvej 7, 8800 Viborg.


Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
kordegne.


Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.


Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse
med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter
ansættelsens start.


Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 364.635,00 kr. – 455.794,00 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 379.828,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner).


OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år.


Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anne Verner Hansen på telefonnummer
61673349.


Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9149fortrolig@sogn.dk.


Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. april 2024 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 17. april 2024 fra kl. 18.00, besked herom 12.4.24.


Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.